fbpx

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden The Business Mom Academy (B2B)

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van The Business Mom Academy. Het postadres van The Business Mom Academy is Ereprijs 12, 8446 SM Heerenveen, met KvK-nummer 70992622. The Business Mom Academy zal deze Algemene Voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op www.thebusinessmomacademy.nl.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@thebusinessmomacademy.nl.

The Business Mom Academy heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn indien u van deze wijziging tijdig op de hoogte bent gebracht. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden van The Business Mom Academy wordt verstaan onder:

 • The Business Mom Academy: in Heerenveen gevestigd bedrijf dat cursussen aanbied aan ondernemers (b2b). The Business Mom Academy is onderdeel van Mompoint. Deze algemene voorwaarden zijn daarom zowel op overeenkomsten van Mompoint als The Business Mom Academy van toepassing.
 • Opdrachtgever: Alle rechtspersonen, voor wie The Business Mom Academy krachtens overeenkomst van opdracht diensten en/of werkzaamheden verricht.
 • Partijen: De The Business Mom Academy en Opdrachtgever tezamen.
 • Opdracht: De schriftelijke, mondelinge of impliciete overeenkomst, waarbij The Business Mom Academy jegens een Opdrachtgever verbindt werkzaamheden, opleidingen, trainingen cursussen of ander begeleiding te verrichten.
 • Cursus: Training voor ondernemers met ambitie tot begeleiding.
 • Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en The Business Mom Academy tot het verrichten van werkzaamheden door The Business Mom Academy ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens The Business Mom Academy.
 2. Afwijken van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts gelding indien uitdrukkelijk akkoord is bevonden door The Business Mom Academy én zulks schriftelijk door The Business Mom Academy is bevestigd. Aan deze overeengekomen afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend voor latere Opdrachten.
 3. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. The Business Mom Academy en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op elke (vervolg)offerte, (vervolg)overeenkomst, (vervolg)opdracht en/of opdrachtbevestiging die voortbouwt en/of voortvloeit uit een eerder gesloten overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 5. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door The Business Mom Academy uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

 1. De aanbiedingen van door The Business Mom Academy zijn hooguit 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De opdracht wordt aanvaard mits over de inhoud en de uitvoeringscondities volledige wilsovereenstemming bestaat tussen partijen. De wilsovereenstemming over de inhoud van de opdracht komt tot stand doordat enerzijds de Opdrachtgever op voldoende gedetailleerde wijze de nodige informatie verzamelt en anderzijds The Business Mom Academy naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
 2. Indien de Opdracht mondeling is verstrekt wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op het moment The Business Mom Academy op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.
 3. Indien de Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt The Business Mom Academy onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door The Business Mom Academy is bevestigd, kan de Opdrachtgever de Opdracht ontbinden.
 4. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een onbepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4 Uitvoering overeenkomst

 1. The Business Mom Academy zal de werkzaamheden naar beste vermogen, zorgvuldig, naar beste inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden heeft The Business Mom Academy een inspanningsverbintenis, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. The Business Mom Academy kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 2. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het inplannen van (persoonlijke) coaching en trainingsmomenten die volgens de overeenkomst zijn aangegaan. The Business Mom Academy geeft voldoende gelegenheid voor de Opdrachtgever om een moment in te plannen.
 3. The Business Mom Academy heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de The Business Mom Academy of door de Opdrachtgever geschiedt uitsluitend in onderling overleg. Indien The Business Mom Academy hier gebruik van maakt is The Business Mom Academy verantwoordelijk voor het handelen van de ingeschakelde derden. The Business Mom Academy is niet aansprakelijk indien derden handelen met grove nalatenschap of indien sprake is van overmacht van de derde.
 4. Tijdens de uitvoering van de Opdracht wordt er gebruik gemaakt van digitale communicatiemiddelen zoals e-mail en diverse digitale diensten van derden. Partijen erkennen dat er aan het gebruik van digitale communicatiemiddelen en diensten risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – niet gegarandeerde bezorging van communicatie, vertraging en virussen.
 5. The Business Mom Academy is niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij Opdrachtgever ten gevolge van het gebruik van digitale communicatie of diensten, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van digitale communicatie, onderschepping of manipulatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van digitale communicatie, voor digitale communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van onze opzet of grove schuld.

Artikel 5 E-learning

 1. Ten behoeve van het volgen van een E-learning cursus of training (= een cursus of training die door The Business Mom Academy aan de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld via internet of andere elektronische weg, waarbij interactief gebruik gemaakt wordt van een computer) kan The Business Mom Academy de Opdrachtgever (niet-)exclusieve toegang tot softwarematige programmatuur verlenen.
 2. De door The Business Mom Academy aan de Opdrachtgever verstrekte wachtwoord(en) en/of gebruiker(s)na(a)m(en) en/of andere identificatiegegevens zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan voornoemde gegevens met een derde te delen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met The Business Mom Academy.
 3. De in lid 2 genoemde gegevens zijn uitsluitend bedoeld ten behoeve van een E-Learning cursus of training. De Opdrachtgever zal uiterst zorgvuldig omgaan met voornoemde gegevens. De klant is aansprakelijk voor (de gevolgen van) onzorgvuldig en/of onrechtmatig gebruik van de in lid 2 genoemde gegevens.

Artikel 6 Locaties, faciliteiten en catering

 1. De locaties, faciliteiten en catering waarvan The Business Mom Academy gebruik maakt ten behoeve van de uitvoering van haar cursussen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgekozen. The Business Mom Academy is echter niet aansprakelijk voor deze locaties, faciliteiten en catering.
 2. De kosten van de locaties, faciliteiten en catering zijn inbegrepen in de cursusprijs, tenzij anders vermeld op de The Business Mom Academy website of anders schriftelijk overeengekomen met de Opdrachtgever.

Artikel 7 Betaling

 1. Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 8 dagen na factuurdatum, in Euro, door middel van stortingen ten gunste van een door The Business Mom Academy aan te wijzen bankrekening en, voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in artikel 7.1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft The Business Mom Academy, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag, Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van The Business Mom Academy.
 3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in artikel 7.1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, heeft The Business Mom Academy het recht de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 4. Blijft Opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de Opdrachtgever. Wanneer Opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van The Business Mom Academy daartoe aanleiding geeft, is The Business Mom Academy gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door The Business Mom Academy te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is The Business Mom Academy gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan The Business Mom Academy uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 7. Weigert Opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door The Business Mom Academy, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan The Business Mom Academy te betalen.

Artikel 8 Prijzen

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen van The Business Mom Academy genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door The Business Mom Academy niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 3. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van The Business Mom Academy, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Artikel 9 Informatieverstrekking door Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor The Business Mom Academy.
 2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die The Business Mom Academy meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan The Business Mom Academy ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. Op aangeleverde gegevens omtrent bodemsamenstelling door Opdrachtgever kunnen geen rechten worden ontleend.
 4. Opdrachtgever vrijwaart The Business Mom Academy voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 5. Indien en voor zover Opdrachtgever dit verzoekt, retourneert The Business Mom Academy de betreffende bescheiden.
 6. Stelt Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door The Business Mom Academy verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 10 Vertrouwelijkheid

 1. The Business Mom Academy zal ten aanzien van het gebruik van de in de opdrachtrelatie verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd.
 2. In het algemeen geldt, dat informatie die een vertrouwelijk karakter heeft of waarvan het vertrouwelijke karakter dient te worden begrepen, alleen gebruikt zal worden als het belang van de opdrachtuitvoering dit vereist. Bij het doorgeven van die informatie zal ervoor worden zorg gedragen dat deze niet tot de bron is te herleiden, als dit voor deze nadelige gevolgen zou kunnen hebben.

Artikel 11 Tussentijdse beëindiging van de opdracht

 1. The Business Mom Academy heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van veranderingen, die zich aan haar invloed onttrekken, een goede opdrachtuitvoering belemmerd wordt.
 2. Mocht de Opdrachtgever tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft The Business Mom Academy recht op compensatie in verband met aan te tonen bezettingsverlies.
 3. Annuleren van een cursus kan uitsluitend schriftelijk geschieden en bij voorkeur aangetekend. De datum van de poststempel, ontvangsttijdstip van email geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging van The Business Mom Academy. De geplande startdatum van de cursus geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering.
 4. Bij annulering tot uiterlijk 2 weken voor de startdatum zijn geen kosten verschuldigd. Bij annulering na deze termijn is het totale cursusbedrag verschuldigd. Onder annulering wordt mede verstaan die situatie waarin de Opdrachtgever deelname aan de cursus wil uitstellen tot een volgend startmoment.
 5. Bij annulering voor de geplande startdatum heeft de Opdrachtgever het recht om kosteloos in overleg met The Business Mom Academy een andere deelnemer aan de cursus in zijn/haar plaats te laten deelnemen, mits deze voldoet aan de door The Business Mom Academy gestelde opleidings- of ervaringseisen en deze ten tijde van de annulering kenbaar is gemaakt. Vervanging na de eerste bijeenkomst van de cursus is niet meer toegestaan.
 6. Bij annulering van een inschrijving voor een webinar geeft The Business Mom Academy in geen enkel geval geld retour. Omdat bij een webinar sprake is van een tijdsgebonden artikel is.

Artikel 12 Contractduur opdracht

 1. De overeenkomst tussen Opdrachtgever en The Business Mom Academy wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet Opdrachtgever The Business Mom Academy schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 13 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. The Business Mom Academy stelt Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht The Business Mom Academy de Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.

Artikel 14 Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van The Business Mom Academy in de nakoming van enige verplichting jegens Opdrachtgever niet aan The Business Mom Academy kan worden toegerekend in geval van een van de wil van The Business Mom Academy onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van The Business Mom Academy kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, ziektes of quarantainemaatregelen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan The Business Mom Academy niet aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang The Business Mom Academy niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. The Business Mom Academy is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als The Business Mom Academy als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 15 Verrekening

 1. Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan The Business Mom Academy te verrekenen met een vordering op dienstverlener.

Artikel 16 Opschorting

 1. Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 17 Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 18 Verval van de vordering

 1. Elk recht op schadevergoeding door The Business Mom Academy vervalt in elk geval 6 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 19 Klachtplicht

 1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan The Business Mom Academy. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat The Business Mom Academy in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat The Business Mom Academy gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

 1. De bij Opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van The Business Mom Academy totdat Opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan The Business Mom Academy zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft The Business Mom Academy het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan The Business Mom Academy worden tegengeworpen.
 3. The Business Mom Academy is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft The Business Mom Academy het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat Opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.
 5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 21 Intellectueel eigendom

 1. Van het door The Business Mom Academy verstrekte materiaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Business Mom Academy. Het is niet toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen.
 2. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt The Business Mom Academy alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
 3. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van The Business Mom Academy worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
 4. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door The Business Mom Academy aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

Artikel 22 Geheimhouding

 1. Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.
 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
 3. die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
 4. waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;
 5. die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken
 6. die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
 7. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

Artikel 23 Boete op overtreding geheimhoudingsplicht

 1. Overtreedt Opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding, dan verbeurt Opdrachtgever ten behoeve van The Business Mom Academy een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 500 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan Opdrachtgever kan worden toegerekend. Bovendien is er voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van The Business Mom Academy waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 24 Niet-overname personeel

 1. Opdrachtgever neemt geen medewerkers van The Business Mom Academy (of van ondernemingen waarop The Business Mom Academy ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokkenen zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst) in dienst. Ook laat hij hen niet anderszins direct of indirect voor zich werken. Dit verbod geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst tot een jaar na beëindiging daarvan. Op dit verbod geldt één uitzondering: partijen kunnen in goed zakelijk overleg met elkaar andere afspraken maken. Deze afspraken gelden voor zover die schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 25 Overige

 1. The Business Mom Academy is niet verantwoordelijk voor enige schade die de Opdrachtgever kan lijden door gebruik van producten en/of diensten van The Business Mom Academy.
 2. The Business Mom Academy geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door de The Business Mom Academy en haar personeel of tussenpersonen/derden.
 3. The Business Mom Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van het product, het gebruik of beschikbaarheid van documenten en/of websites waarnaar verwezen wordt in het product

Artikel 26 Geschillenbeslechting

 1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland.